Head of the lab

Dr Sze Chai Kwok

Institute of Cognitive Neuroscience

School of Psychology and Cognitive Science
Shanghai Key Laboratory of Brain Functional Genomics
MOE Key Laboratory of Brain Functional Genomics
East China Normal University

CV

Graduate Students

Lei Wang, Yudian Cai, Shuzhen Zuo, Zhiyong Jin, Chenxi Zhai, Xuanlong Zhu

Research Assistants

Yunxuan Zheng

Undergraduates

Xinyue Zhang, Xinyi Wang, Wei Duan

Alumni

Boqiang Zhang, Xinming Xu, Weicong Cao, Qun Ye, Futing Zou

Visitors

D. Jacob Gerlofs
Undergraduate May-Aug 2018; Mitacs Globalink Research Awardee from Bishop’s University, Canada

Fabrice Berna
Professor, Sep 2018, Young Talent France China program Scholar from Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, France

Sumit Jamwal
Assistant Prof. Jan-Feb 2019, IBRO short-stay scholar from Baddi University of Emerging Sciences & Technologies, India